a_logo.gif

ทรูชวนแบ่งปัน ความรู้ดี ไอเดียเด่น ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญา ครั้งที่ 3" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ ขยายเวลาสร้างสรรค์ผลงานจนถึง 21 ตุลาคม 2556 !

การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณปี 2556 และการจัดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556

เชิญชวนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทั่วๆไป หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจร่วมงานฉลอง ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน ณ Ambassador City Jomtien Hotel วันที่ 10-12 กันยายน 2556
การเข้าพักของผู้ประชุม มีดังนี้

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 2502 โรงเรียน เข้า พักที่ตึก ทาวเวอร์วิง
 2. คณะทำงาน และ คณะ Roving team พักที่ตึก ทาวเวอร์วิง
 3. โรงเรียนที่จัดนิทรรศการ จำนวน 12 โรงเรียน เข้าพักที่ การ์เด้นวิง และอินวิง
 4. ครู /นักเรียน /ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่นำเสนอผลงาน เข้าพักที่ การ์เด้นวิง และอินวิง
 5. สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 จำนวน 124 โรงเรียน เข้าพัก ที่ โอเชียนวิง หรือตามอัธยาสัย (เนื่องจากท่านเบิกจ่าย จากโรงเรียน)
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพักที่ โอเชียนวิง

สพฐ. กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่น 1-3 ประจำปีงบประมาณปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่น 1-3 และผู้แทนคณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) เข้าประชุมโดยเบิกค่าพาหนะจากโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับโรงเรียนในฝันที่ยกระดับไปเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 จำนวน 124 โรงเรียน พิจารณาเข้าร่วมตามที่เห็นสมควรโดยเบิกค่าพาหนะ ที่พัก เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ จากโรงเรียน ส่วนคณะทำงานตามรายชื่อในไฟล์ที่แนบเข้าประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาและร่วมดำเนินงานจนสิ้นสุดการประชุมสัมมนาและสรุปงานตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2556 โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ณ จุดประชุม [ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเขตพื้นที่และรายละเอียดทั้งหมดที่นี่] ในการนี้ สพฐ. โอนงบประมาณ 100,000 บาทให้โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ดำเนินการบันทึกภาพ ตกแต่งสถานที่ และจัดการแสดงของนักเรียน และโอนงบประมาณ 40,000 บาทให้ สพป.ชลบุรี เขต 3 ใช้ในการประสานจัดการแสดงผลงานของนักเรียน รวมทั้งนำคณะครูและนักเรียนเข้าชมงาน [ดาวน์โหลดหนังสือโอนงบประมาณที่นี่]

ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเคยสัมผัสโรงเรียนในฝัน ร่วมฝากความในใจที่มีต่อโรงเรียนในฝันลงในกระดานสนทนาภายในเดือนสิงหาคมนี้ font> เพื่อคณะทำงานจะได้รวบรวมลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝัน แจกในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเดือนกันยายนค่ะ
    => คลิกเข้าร่วมฝากความในใจที่นี่   หรือ   ที่นี่   ค่ะ

ประกาศผลการคัดเลือกสุดยอดผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the best practices) ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ และให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปนำเสนองาน ตามวันที่กำหนดดังนี้ วันที่ 10 กันยายน 2556 ผู้นำเสนองานได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ วันที่ 11 กันยายน 2556 ผู้นำเสนองานได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร [ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งเขตฯ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกฯ, เรื่องการโอนงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันฯ]

ประกาศผล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติโดยมีท่านองคมนตรี (พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์) จะประสานผ่าน สพฐ.ให้โรงเรียนทั้งหมดรับรางวัลจากท่านองคนมตรี วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ สำนักงาน ก.พ. (ตามแผนที่ดังแนบ) [ ดาวน์โหลด ผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖, แผนที่ตั้งสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี]

การนิเทศและประเมินเชิงลึก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (TQA) สพฐ.ได้ลงนามในคำสั่งและอนุมัติการออกเดินทางแล้ว ขอให้พี่เลี้ยงทุกท่านดำเนินการตามเอกสารที่ส่งให้ทางเมล์ และ E-fileing และส่งกำหนดการออกนิเทศให้ สนก. ทราบอีกครั้งด่วน ทาง labschools.taq@gmail.com หรือ keawkird@hotmail.com
    ๐ ดาวน์โหลดหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษา
    ๐ ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงในโครงการฯ

องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(TBSCD) ขอเชิญโรงเรียนในฝันเข้าร่วมประกวดโครงการ"Eco School Aword" ปีที่ 5  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและขยายผล "โรงเรียนเชิงนิเวศ : Eco School" ที่บูรณาการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน: Lab School Symposium 2013

หนังสือแจ้งโอนงบประมาณสำหรับผู้เข้าประชุมเตรียมงาน Labschool Symposium 2013 (เพิ่มเติมสำหรับผู้ค้างเบิก 3 คน)

แจ้งชื่อโรงเรียน วัน เวลา สถานที่สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน [ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ xlsx] รายงานตัวตอนเช้าก่อน 9 นาฬิกา พักค้างล่วงหน้าได้ 1 คืนกรณีเดินทางไกล ผู้บริหารที่ไม่ได้ไปในรุ่นผู้บริหารสามารถเข้าสัมมนาร่วมกับครูแกนนำได้ กรณีมามากกว่ากำหนดสามารถทำได้โดยแจ้งล่วงหน้าไปยัง ไซต์อบรมค่ะ

^- รับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพค่ะ

ทรูปลูกปัญญาและรายการสอนศาสตร์ ทรูวิชั่นส์ 9 จัดค่ายติวเข้ม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบตรงเข้า 3 คณะสายศิลป์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมเนื้อหา GAT, PAT 1 สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบตรงแบบยื่นคะแนน ในวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9 - 26 กรกฎาคม 2556 นักเรียนผู้สนใจดูรายละเอียดที่ www.trueplookpanya.com/soscicamp

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ ชุมชน และโรงเรียนได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนและบุคลากร โดยเปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกิจกรรมฯ โครงการมีีงบสนับสนุน และการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสนใจ คลิกศึกษารายละเอียด ด่วน

 

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้ผลิตเอกสาร วารสารทิศไท ราย ๓ เดือน ซึ่ง ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ ได้ขอให้มูลนิธิมอบให้โรงเรียนในฝันทุกโรง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เนื้อหามีทั้งด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและอาชีวะ ประวัติศาสตร์ชาติไทย การท่องเที่ยวอย่างคนรุ่นใหม่ ความเคลื่อนไหวของโลกสมัยใหม่ ประชาธิปไตย ภูมิปัญญาไทย และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมเยาวชนไทย โดยอาจเขียนเรื่องมาเผยแพร่ได้ด้วย หากโรงเรียนใดไม่ได้รับวารสารนี้ ขอให้ส่ง mail บอกที่ un_thailand@hotmail.com [คลิกที่นี่เพื่อชมวารสาร]

การจัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อการจัดงาน Labschool Symposium 2013

 • หนังสือแจ้งเขต [ 482_2556.pdf]
 • GF โอนงบ Symposium 2013 สพป [ GF_Sympo2013_p.pdf]
 • GF โอนงบ Symposium 2013 สพม [ GF_Sympo2013_m.pdf]
 • เอกสารแนวทาง Lab School Symposium 2013 [ LS_Sympo2013_line.pdf]
 • รายละเอียดการใช้งบประมาณในการจัดงาน Lab School Symposium 2013 [ LS_ Sympo2013_budget.pdf]
 • รายละเอียดงบประมาณ Symposium 2013 ใน 4 ภาค 6 จุด [ Sympo2013_4pa6po_budget.pdf]
 • รายละเอียดงบประมาณค่าเดินทางผู้เข้าประชุม [ participant_fare.pdf]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันรุ่น 3 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแสดงดนตรีออร์เคสตร้าในงานต้อนรับการประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2556 [ คลิกที่รูปหรือคลิกที่นี่เพื่อดูภาพใหญ่]

แจ้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำโรงเรียนในฝัน ในเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดจาก:
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
    แนวปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
    แผนที่เส้นทางไปสถานที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม
    หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา
    หนังสือนิมนต์พระอาจารย์
    สถานที่สัมมนาและรายชื่อโรงเรียน
    ค่าพาหนะผู้บริหารและครูแกนนำ
    คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะทำงานระดับชาติในรุ่นสัมมนาผู้บริหาร
    หนังสือจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    หนังสือจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงเลขาธิการ กพฐ.
    หนังสือจากอธิบดีกรมการปกครองถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    กำหนดการสัมมนาในหลักสูตรรุ่นผู้บริหารโรงเรียน

เชิญดาวน์โหลดสื่อประกอบการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ปี 2556 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.56 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา

ด่วนมาก! สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขยายเวลาส่งเรื่องการสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง สพฐ. ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (แจ้งข่าวโดย ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์) [ หนังสือจาก สพฐ. ถึงเขตพื้นที่, แบบรายงานข้อมูลเพื่อสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๖, หนังสือชี้แจง]

Thai Text Generator

ด่วนที่สุด ! สพฐ. ขอให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้ารับฟังนโยบายและสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเตรียมรับการแต่งตั้งเป็นวิทยากร โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดดังแนบ [โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน, คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะทำงานระดับชาติ, หนังสือกราบนมัสการพระอาจารย์วิทยากร, หนังสือแจ้งวิทยากรของเขตพื้นที่การศึกษา, กำหนดการสัมมนา, แผนที่ไปศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ, งบประมาณ, แนวปฏิบัติในการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม]

 

โครงการโรงเรียนในฝันขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ดร.เอื้อ จานทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.7 และเป็นหัวหน้าคณะ Roving team โรงเรียนในฝัน คณะที่ 44 ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 3 สังกัด สพป.นครนายก และ สพม.7 ในจังหวัดนครนายก ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2556 เวลาประมาณ 18.30 น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และกำหนดรดน้ำศพในวันที่ 21 พ.ย.2556 เวลา 16.00 น. ณ วัดบุนนาครักขิตาราม (วัดต่ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 21-23 พ.ย. 2556 เวลา 20:00 น. และรับพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ 24 พ.ย. 2556 เวลา 16:30 น. [คลิกเข้าร่วมไว้อาลัย]

 

ด่วนที่สุด ! สพฐ. ขอให้เร่งรัดการพัฒนาและประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยกำหนดให้ วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556 เป็นสัปดาห์การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันของเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่มีโรงเรียนในฝันซึ่งยังไม่ได้รับการประเมิน [ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม.]

 

สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนในฝัน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ [ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม., บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณ (แก้ไข 14 ม.ค. 56) , แบบรายงานและแนวดำเนินการ, รหัสเขตพื้นที่และรหัสหน่วยรับ งปม.]

 

สพฐ. โดยโครงการโรงเรียนในฝันได้จัดสรร งบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝันให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-NET และ NT สูงขึ้น [อ่านรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม., เอกสารเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหาย (แบบรายงาน LSP/2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ สพฐ. (NT)]

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดอบรมเรื่อง "การใช้หนังสือเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" โดยขอเชิญผู้บริหารหรือตัวแทนผู้บริหารหรือศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เรียนรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์" และครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมเรื่อง "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าที่พัก และค่าอาหารกลางวันในระหว่างการอบรม ส่วนค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด [รายละเอียดกำหนดการและแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมประชุมอบรม, โปสเตอร์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม] ]

 

ด่วนที่สุด! เชิญทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลที่ สนก.ได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2555 เข้าอบรมในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 รุ่น
      รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2555
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 ธ.ค. 2555
ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าประชุม ดำเนินการดังนี้
1. อ่านเอกสาร (โครงร่างองค์กรของโรงเรียน) จากเมล์ที่ท่านให้ไว้กับ สนก. (หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งด่วน) แล้วกรอกแบบสรุป 1 แผ่น ส่งกลับที่ labschools.tqa@gmail.com ด่วน และนำไปในวันประชุมด้วย
2. แจ้งยืนยันการเข้าประชุม (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการประสานจาก สนก.) ที่ อ.ธัญนันท์ 089 200 2167 หรือ อ.ฐานิตา 089 152 2167
[ดูรายชื่อผู้เข้าอบรม และตารางอบรม จากหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว929 และที่ ศธ 04008/ว930 , แบบกรอกโครงร่าง 1
]

 

โรงเรียนในฝันโปรดจัดทำโครงการความต้องการจำเป็นเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ปี 2556 โดยประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา และขอให้เขตพื้นที่ส่งข้อมูลภายใน 30 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นโรงเรียนในฝันที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 2 ตามหนังสือ ที่ ศธ04229/417 ลงวันที่ 13 กันยายน 2555 และรุ่น 2 เพิ่มเติม ที่ ศธ04229/462 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555ไม่ต้องส่งข้อมูล เพราะโรงเรียนดังกล่าว [รายชื่อโรงเรียน, รายชื่อเพิ่มเติม] จะได้รับงบประมาณ จาก สมป.ในปี 2556
[หนังสือและแบบฟอร์มโครงการ ถึง ผอ.สพป., และผอ.สพม. , หนังสือแจ้งรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่น 2 เพิ่มเติม ถึง ผอ.สพม.
]

 

เชิญคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team : RT) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.55 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 พ.ย. 55
[หนังสือเชิญคณะ Roving Team ถึง ผอ.สพม. , ผอ.สพป.
หนังสือเชิญคณะทำงาน ถึง ผอ.สพม. , ผอ.สพป.]

 

หนังสือโอนเงินงวดงบลงทุนโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ดูรายละเอียด]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 [ดูรายละเอียด]

 

ตามที่ สนก.ได้จัดประชุมปฏิบัติการสรร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล จำนวน 8 รุ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2555 นั้น ที่ประชุมได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำรายงานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระยะต่อไป ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูล ตามแบบที่แนบมานี้ และส่งกลับ ที่ labschools.tqa@gmail.com ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 [ดาวน์โหลด แผนภาพข้อมูลองค์กร (pptx), แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลโครงร่าง (doc)]

 

เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 1 (ppsx)
[ดาวน์โหลดฟอนต์ไปเพิ่มใน control panel ถ้าอ่านข้อความไม่ได้ดี]
สื่อ เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

 

รายงานการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน

 

เอกสารศููนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย บันไดสู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

 

img src="picture/Clip.jpg" align="top" width="11" height="11" border="0"> หนังสือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ : Lab School Symposium 2011 และแนวปฎิบัติที่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ: Best of the Best Practices

 

ประกาศผล! การสมัครเข้ารับการอบรมทีมวิทยากรพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล [ดูรายชื่อจากหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 749, ที่ ศธ 04008/ว 750]

 

แจ้งจัดสรรโอนงบประมาณปี 2555 ตามกลยุทธ์โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมโรงเรียนในฝัน (งบลงทุน) ให้กับโรงเรียนในฝัน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว740 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 และยกเลิกหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว434 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 [ดาวน์โหลดหนังสือที่ ศธ 04008/ว740 และสิ่งที่ส่งมาด้วย]

 

หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษา ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "นาโนกับธรรมชาติ"ิ โดยมี สวทช. เป็นแกนนำในการจัดงาน ณ.อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย บริเวณชั้น 2  ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2555 มี กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ขอเชิญครู - อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนในฝัน ร่วมงานนี้ สนใจรายละเอียด (คลิก) และที่ (ป้ายประชาสัมพันธ์) (หนังสือนำa>) (เอกสารตอบรับการร่วมงาน)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ระยะที่ 2 และกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานและการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาทางด้านพลังงาน” ตามภาคต่างๆ จำนวน 8 รุ่น ดูรายละเอียดและการสมัคร คลิกที่นี่!
สอบถามข้อสงสัยได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๔-๒๒๓๗๘๗๖ โทรสาร ๐๕๓-๙๔๔๑๔๕ต่อ ๔๓๑

 

ด่วนที่สุด! แจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งรัดการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน (หนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม.,    แนวทางในการจัดสรรงบประมาณฯ,    บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ,    รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน,    กำหนดการประเมินในทุกภาค,     บัญชีจัดสรรค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าประชุมเร่งรัดการรับรองเมื่อเดือนสิงหาคม ณ จุดที่ 1,จุดที่ 2,จุดที่ 3,จุดที่ 4)

 

ด่วนที่สุด!
เรียนท่านผู้สมัครเข้ารับการอบรมทีมวิทยากรพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลวิทยากรผู้ให้การอบรมขอข้อมูลความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม ดังนี้
    1. จากประสบการณ์การทำงานของท่านพบปัญาหาอะไรบ้าง (5-10ข้อ)
    2. จากข้อ 1 ปัญหาที่พบเกิดจากสาเหตุใด
    3. ในการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นท่านมีแนวทางยกระดับ/พัฒนาอย่างไร
กรุณาส่งกลับที่เมล์เดิม labschools.tqa@gmail.com ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

 

ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร (ระยะที่ 2) โดยส่งใบสมัครกลับที่ labschools.tqa@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 และประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2555 ทาง www.labschools.net(หนังสือแจ้งเขตพื้นที่เรื่องการรับสมัคร, แจ้งรายชื่อคณะทำงาน, ใบสมัคร)

 

ด่วนที่สุด!การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสิทธิเด็กโรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท กทม. ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานอาเซียน และครูผู้รับผิดชอบงานสิทธิเด็ก รวม 3 คน โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับ ให้ส่งที่อีเมล์ labschools.report@gmail.comภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 หรือยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุจำนวนคนทางอีเมล์(รายชื่อโรงเรียนผู้เข้าประชุม, รายชื่อคณะทำงาน)

 

ขอความอนุเคราะห์ ศน.เขต/RT ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการสรุปรายงานการนิเทศโรงเรียนในฝันทุกระดับและสังเคราะห์นวัตกรรมการนิเทศและการบริหารตามแบบฟอร์มที่แนบมา และส่งข้อมูลทางโทรสาร ๐๒๒๘๘๕๘๙๓,๐๒๒๘๘๕๘๙๔ หรือที่ suporn97@gmail.com(ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูล)

 

การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2555 และถอดบทเรียน เพื่อสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเบย์ พาเลซ ถนนศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ (หนังสือถึง ผอ.สพป. รายชื่อคณะทำงานและผู้เข้าประชุม, หนังสือถึง ผอ.สพม. รายชื่อคณะทำงานและผู้เข้าประชุม)

 

ด่วน! การประชุมปฏิบัติการเร่งรัดการรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
จุดที่ 1: 5-8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กทม. ผู้เข้าประชุมคือตัวแทนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออก
จุดที่ 2: 8-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กทม. ผู้เข้าประชุมคือตัวแทนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 3: 8-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเอเชียราชเทวี กทม. ผู้เข้าประชุมคือตัวแทนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่ในภาคใต้
จุดที่ 4: 19-22 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเฟิส์ท กทม. ผู้เข้าประชุมคือตัวแทนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรอง และผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่ในภาคเหนือ
(หนังสือเชิญตัวแทนโรงเรียนและผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่, หนังสือเชิญคณะทำงาน)

 

กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กทม. หากโรงเรียนประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งชื่ออาจารย์และนักเรียนในแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และส่งคืนให้กระทรวงการต่างประเทศภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-643-5217 ดูรายละเอียดและใบสมัครที่ http://www.mfa.go.th/asean/th/news/82/25289

 

แบบฟอร์ม งบลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการของบลงทุนของโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2555 ประกอบด้วย 2 ชีท ชีทที่ 1 เป็นแบบสรุป (บัญชีเงินประจำงวด) ชีทที่ 2 เป็นแบบประมาณราคาสำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์
[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

 

แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับ คณะนิเทศที่ไปร่วมประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [ดูรายละเอียดในหนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม.

 

เชิญชวนร่วมกิจกรรม "พัทยา ไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด" ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการประสานงาน โทร. 0-3841-2064 โทรสาร 0-3841-2709 ทาง mail ที่ thaicrosswordnet@yahoo.com หรือทางเว็บไซต์ www.thaicrossword.net [ดูหนังสือถึง ผอ.สพป., font color="blue" size="2">ผอ.สพม.

 

เนื่องจากครบรอบการรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของ กพร. ปี 2555 และโปรแกรมในการรายงานผลการประเมินของ สมศ. ที่จะให้กรอกข้อมูลใน labschools.com ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ excel เพื่อทำการกรอกข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ upload ไฟล์สรุปรวมโรงเรียนส่งในเว็บไซต์ http://ars.obec.go.th [คลิก >> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มอ้างอิงARS6.xlsx]

 

 

 

เชิญประชุมจัดเตรียมงาน Labschool Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2556 (คณะทำงาน) และ 10-12 มิถุนายน 2556 (ผู้เข้าประชุม) ณ โรงแรมเฟิส์ท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดจาก:
    หนังสือถึง ผอ.สพป.
    หนังสือถึง ผอ.สพม.
    รายชื่อคณะทำงานการประชุม
    รายชื่อผู้เข้าประชุม
    ตารางการประชุม
สถานที่และระยะเวลาในการจัดงาน 4 ภูมิภาค 6 จุด   การส่งผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) เข้ารับการคัดเลือกไปแสดงในงาน   เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม (Best of the best practices) [รายละเอียดกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงใหม่ค่ะ]

 

 

 

 

 

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ [ ดูรายชื่อโรงเรียน]

 

 

 

 

 

การโอนงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน รายชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555 และแนวทางการการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม., รายชื่อเลขานุการศูนย์ที่เข้าประชุมสัมมนาใน รุ่นที่ 1,     รุ่นที่ 2 ]

 

 

 

 

 

ในฝัน Go Green ขอเชิญโรงเรียนในฝันในระดับมัธยมศึกษา ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ฯ เพื่อถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเงินรางวัล และไปดูกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น สนใจโปรดรีบศึกษารายละเอียดของการรับสมัครได้ที่ี่(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)  

 

 

 

 

 

font color=#0000ff>การจัดสรรโอนงบประมาณ ตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (โรงเรียนในฝัน) และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม., แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ]

 

 

 

 

 

สรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โดยขอให้เขตพื้นที่การศึกษาสรรหาโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และกรอกรายละเอียดส่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คลิกดูรายละเอียด [หนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม., แบบกรอกรายละเอียด, โครงการ, โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๓]

 

 

 

 

 

ประกาศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน Arts Education อย่างเป็นระบบจัดให้มีการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices)ประจำปี 2555 ขึ้นในงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม (Educational innovation symposium 2012 ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.     สพฐ.จึงขอเชิญชวนผู้สนใจในสังกัดส่งผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้ [ดูรายละเอียด หนังสือถึง ผอ.สพป.,สพม. เกณฑ์การคัดเลือกและกรอบการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ]

 

 

 

 

 

 โครงการโรงเรียนในฝัน ทำการสำรวจศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณในปี 2555 ศูนย์ฯ โปรดดาวโหลด หนังสือนำพร้อมแบบฟอร์มการสำรวจ และแจ้งกลับโครงการภายในวันที่ 16 มกราคม 2555 = =>( หนังสือนำพร้อมแบบสำรวจ /  รายชื่อศูนย์ฯ )

 

 

 

 

 

เนื่องจาก กพร. ต้องการ รายงานผลรอบ 12 เดือน ดังนั้น เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในโครงการ จำเป็นต้องจัดทำรายงาน โดยใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉะนั้นขอให้โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่าน website ของโครงการ
[ดูวิธีกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์, คลิกเข้ากรอกข้อมูลที่ http://labschools.com]
[
ดูวิธีกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอ้างอิง ARS 25.1 (สพม./สพป.), ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอ้างอิง ARS]
โดยกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอ้างอิง ARS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2554

 

 

 

เผยแพร่หนังสือ

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ยินดีเผยแพร่หนังสือ
ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์
เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา: แบบทดสอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
เสริมคิดคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: แบบทดสอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
เสริมคิดวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา: แบบทดสอบเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

 

 

 

รายงานผลรอบ 6 เดือน

 

เนื่องจาก กพร. ต้องการรายงานผล รอบ 6 เดือน ดังนั้น เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการ จำเป็นต้องจัดรายงาน โดยใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฉะนั้น ขอให้โรงเรียนทุกโรงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่าน website ของโครงการ [ดูวิธีกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์, คลิกเข้ากรอกข้อมูลที่ http://www.labschools.com ]

 

 

 

 

ด่วนที่สุด ! เชิญโรงเรียนในฝันที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ระยะที่ 1 เข้าประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยกำหนดจัดการประชุม 8 รุ่น รุ่นละ 2 วั น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และโรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม (ผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน) ไปที่ keawkird@hotmail.com หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ อ. ธัญนันท์ แก้วเกิด โทร. 081 3302167 / 089 2002167 อ. ฐานิตา นพฤทธิ์ โทร. 089 1522167 (หนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม. ตารางการประชุม รายชื่อโรงเรียน รายชื่อคณะทำงาน และวิทยากร)

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนในฝันได้รวบรวม แนวการทำข้อทดสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบและแบบทดสอบ Pre Onet  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปแนะนำนักเรียนก่อนสอบจริง คลิกเพื่อดาวโหลด==>(ตัวอย่างกระดาษคำตอบ) (แนวการใช้ข้อสอบ) (แบบทดสอบ)

 

 

 

 

True ปลูกปัญญา ขยายเวลาถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 การส่งผลงานร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท [ดูรายละเอียดการขยายเวลา, การสมัครและส่งผลงาน]

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งประธานการประเมิน

 

คำสั่งที่ 750/2554 เรื่องแต่งตั้งประธานการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)(ดูรายละเอียดคำสั่งและแนวดำเนินการประเมินจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.)

 

 

 

 

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โรงเรียนในฝัน (Labschool Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค) ภาคเหนือ, ภาคกลางและภาคตะวันออก, ภาคใต้

(ภาคที่เหลือกำลังตามมา)

 

 

 

 

โรงเรียนในฝันร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม: คณะครู บุคลากรโรงเรียน ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอตากฟ้า รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ [ชมภาพและรายละเอียด]

 

 

 

 

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จ.เชียงราย ได้รับความกรุณาจากพระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี) ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย มาร่วมตรวจเยี่ยมในวันรับรองโรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ทางโครงการขอร่วมอนุโมทนาในบรรยากาศการตรวจเยี่ยมนี้ [ดูภาพเพิ่มเติม ]

 

 

 

 

แจ้งโอนงบประมาณ การนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝันของคณะศึกษานิเทศก์เขตตรวจราชการ (Roving Team) ประจำปีงบประมาณ 2555 [ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม., แนวทางการดำเนินงานของ RT, รายละเอียดประกอบการโอนฯ สำหรับ สพป., สพม., โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์]

 

 

 

 

ด่วนที่สุด ! ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. และ ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าประชุมเต็มจำนวนที่จะรับได้แล้ว [ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ตารางประชุม, แผนที่โรงแรมรามาการ์เด้น และ แผนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท]

 

 

 

 

ด่วน! สนก. ได้จัดกิจกรรม “ศิลป์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียนและนานาประเทศ” โดยกำหนดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2555 ศึกษานิเทศก์และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีความสนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ http://inno.obec.go.th ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2288 5892 (กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สนก.) [ดูรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครได้ในหนังสือถึง สพป. และ สพม.]

 

 

 

 

โครงการทรูปลูกปัญญาเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 [ดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัคร]

 

 

 

 

ด่วนที่สุด! โครงการโรงเรียนในฝันจัดประชุมสัมมนาคณะผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก [ดู รายชื่อคณะ Roving Team, ตารางการประชุม, หนังสือถึง ผอ.สพป. และ ผอ.สพม., หนังสือเชิญคณะทำงาน, หนังสือเชิญ RT ที่เป็นข้าราชการบำนาญ]

 

 

 

 

ด่วนที่สุด ! ขอเชิญโรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย ส่งครูเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Visual Basic) โรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ดูรายละเอียด หนังสือถึง ผอ.สพม. ตารางอบรม รายชื่อโรงเรียนและแบบตอบรับ, หนังสือถึง ผอ.สพม. รายชื่อคณะทำงานและวิทยากร ]

 

 

 สื่อประกอบ
การบรรยาย
ในห้องรวม

 

การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 [ หนังสือถึง ผอ.สพม. และ ผอ.สพป. (แจ้งส่งเลขาศูนย์ฯ เข้าประชุม),   หนังสือถึง ผอ.สพม. และ ผอ.สพป. (แจ้งคณะทำงานและวิทยากร),   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,   รายชื่อศูนย์ฯ ที่เข้าอบรมในแต่ละรุ่น,   ตารางประชุม,   สิ่งที่เลขาศูนย์ต้องเตรียม,   แผนที่เดินทางไปชลพฤกษ์รีสอร์ท]
สื่อประกอบการบรรยายในห้องรวม
  - การบรรยายพิเศษในพิธีเปิด, มาตรฐานห้องสมุด โดย ผอ.สนก. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
  - ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกับการพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
  - ปัญหาแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ล้าหลัง: ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  - ลัทธิชาตินิยมไทย VS ลัทธิชาตินิยมกัมพูชา โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  - ทัศนาอุษาคเนย์ โดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  - ชุมทางการค้าอุษาคเนย์ โดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  - อุษาคเนย์สมัยอาณานิคม โดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  - โทรทัศน์ครู

 

 

 

 

ด่วนมาก!สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน Arts Education ในหัวข้อ Creating and Thinking Together ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน 2555 ณ วิกหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในสังกัด สพป. (ดังรายชื่อที่แนบ) โดยขอให้แจ้งชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 ท่าน/โรง ทางหมายเลขโทรสาร 0 2280 5559 หรือ email : artobec@gmail.com ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สนก. โทร. 0 2288 5892 [ดาวน์โหลดหนังสือถึงผอ.สพป. และรายชื่อโรงเรียน ]

 

 

โรงเรียนในฝันโรงเรียนใดสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในโครงการมัธยมปฏิบัติการ โปรดรีบดำเนินการสมัครได้ที่เขตพื้นที่ตามรายละเอียดในหนังสือ>>หนังสือถึง ผอ.สพป.>> หนังสือถึง ผอ.สพม.>> เกณฑ์การคัดเลือก>> แบบรายงานผลการคัดเลือก <<

 

 

น้ำท่วมโรงเรียนวัดจันดี อ.ช้างกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 แจ้งขอรับการตรวจเยี่ยมในวันที่ 18 มกราคม 2555 แต่น้ำท่วมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2555 ตอนตี 4 วันที่ 15 มกราคม 2555 (ดูภาพเพิ่มเติม) และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว โดยไม่ต้องเลื่อนวันประเมิน ขอแสดงความยินดีด้วย

 

งบประมาณ

 

การโอนเงินงบประมาณโครงการยกระดับวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ ปี 2554
- รายละเอียดการโอนงบดำเนินงาน คณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการ (Roving team) ปี 2554
- รายละเอียดประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
- แนวทางการดำเนินงานของ Roving team
- แนวทางการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
[ดูรายละเอียดในหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.]

 

 

แจ้งโอน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ของคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ณ โรงแรมอาร์ เอส จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดและรายชื่อ Roving Team ผู้เข้าร่วมประชุมจากหนังสือถึง ผอ.สพป. , ผอ.สพม.

 

 

เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครร่วมกิจกรรมสานฝันการ?บิน ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2554 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมัครได้ที่ http://study.vcharkarn.com/camp/show/28

 

 งบประมาณ

 

การจัดสรรและโอนงบประมาณ ประจำปี 2554
      - งบลงทุน เพื่อการปรับปรุง/รายการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการสำหรับโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3
          (ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพม., ผอ.สพป.)
      - งบดำเนินงาน สำหรับโรงเรียนที่ได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
          (ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพม., ผอ.สพป.)

 

 

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสำรวย เพียรธรรม บิดา ดร.อรทัย มูลคำ ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 16:00 น. ณ เมรุวัดสำโรง บางกรวย นนทบุรี โดยบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม เวลา 19:00 น. ที่ศาลาใหญ่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2555
[ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบัตรเชิญ]

 

 

True ปลูกปัญญา ขยายเวลาถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 การส่งผลงานร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษากว่า 1 ล้านบาท [ดูรายละเอียดการขยายเวลา, การสมัครและส่งผลงาน]

 

 

นโยบายโครงการโรงเรียนในฝัน โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในฝันกับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โดย ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

กำหนดการอบรม/สัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

สรุปผลการอบรม/สัมมนา
คำสั่งตั้งศูนย์ฯ ปี 2554

 

 

เรียน ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในฝันและผู้สนใจทั่วไป ทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามเพื่อประกอบการทำดุษฎีนิพนธ์ และนำผลมาใช้ประกอบการพัฒนาโรงเรียนในฝันต่อไป
[ดาวน์โหลดหนังสือนำจากมหาวิทยาลัย]
แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลบริหาร 206 ข้อ
[คลิกเข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์]
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือจากทุก ๆ ท่าน

 

 

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ [ประเภทรางวัลและรายชื่อโรงเรียน]

 

 

สพฐ.จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2554 งบดำเนินงาน เป็นค่าพาหนะในการเดินทาง สำหรับบุคลากรและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินงานสิทธิเด็ก โรงเรียนดีประจำอำเภอ ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2554 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางต่อไป [ดูบัญชีจัดสรรงบประมาณและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม., บัญชีจัดสรรฯ สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ, รายชื่อผู้เข้าอบรม สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ]
ผู้ที่พลาดโอกาสเข้ารับการอบรมปฏิบัติการอาเซียนและสิทธิเด็ก ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2554 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีหนังสือสีสวยสดใสให้ดาวน์โหลดทั้งเล่ม >> สานฝัน...เพื่อสิทธิเด็กไทย และ ก้าวสู่อาเซียน Towards ASEAN
กรอบแนวคิด (conceptual framework) เส้นทางในฝันสู่อาเซียน
กรอบแนวคิดการจัดสิทธิเด็กในสถานศึกษา

 

 

 

 


แจ้งโอนเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ให้กับโรงเรียนตามรายชื่อในไฟล์ที่แนบมา [ดูรายละเอียดและรายชื่อโรงเรียน]

 

 

 

 

เชิญผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกรุ่น (1-3) พร้อมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และ Roving team ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน เข้าประชุมสัมมนา ปี 2554 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2554 และเชิญคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2554 [ดูรายละเอียดจากหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 851.pdf ถึง ผอ.สพป., ที่ ศธ 04008/ว 852.pdf ถึง ผอ.สพม.,]
เชิญคณะทำงานและโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบเข้าประชุมเตรียมการ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 [ดูรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 947 ถึง ผอ.สพป., ที่ ศธ 04008/ว 948 ถึง ผอ.สพม.]
เชิญผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝันเข้าร่วมในพิธีเชิดชูเกียรติ และรับมอบโล่แสดงความขอบคุณจากโครงการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 10:00-12:00 น. [ดูรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 878]
เชิญผู้มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และรับเกียรติบัตร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 10:25-12:30 น. [ดูรายละเอียดในหนังสือ ที่ ศธ 04008/ว 995 ถึง ผอ.สพป., ที่ ศธ 04008/ว 996 ถึง ผอ.สพม.]

 

 

 

ประกาศ best of the best practices

 

ประกาศผลการคัดเลือก Best of the Best Practices จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "Lab School Symposium 2011" ระดับประเทศ 4 ภาค
    - ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ โรงแรมสตาร์ ระยอง 15-17 สิงหาคม 2554
        [ดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ราย]
    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16-18 สิงหาคม 2554
        [ดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ราย]
    - ภาคเหนือ ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 17 – 19 สิงหาคม 2554
        [ดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ราย]
    - ภาคใต้ ที่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 18-20 สิงหาคม 2554
        [ดูรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 10 ราย]

 

 

 

แจ้งโอนงบประมาณ

 

แจ้งโอนงบฯ จัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค
    - ดาวน์โหลดรายละเอียดการโอนงบประมาณและบัญชีจัดสรร เอกสารการจัดงานและเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
    - ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ระดับประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันออก จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
    - ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ภาคเหนือ จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
    - ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ภาคใต้ จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
    - ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่

 

รายละเอียดการจัดงาน Labschool Symposium 2011

 

เอกสาร (พร้อมปก รวม 26 หน้า) รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค
[ดาวน์โหลดเอกสารทั้งเล่ม]
[ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน]
โครงการโรงเรียนในฝันจะแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

ประกาศ ด่วน ! ขอความร่วมมือ Roving Team จัดลำดับคุณภาพโรงเรียนในฝันทุกรุ่น (1-3) โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด ไม่ต้องแยกรุ่น พร้อมทั้งระบุจุดดีและจุดพัฒนาที่ควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพและนำเสนอให้กับรัฐบาลใหม่ต่อไป โปรดส่งข้อมูลทาง e-mail: labschools.eva@gmail.com และผู้ประสานงานภาค ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 [ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล]

 

 

 

 

Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน) พิมพ์ครั้งแรก เมษายน 2554 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากการรวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.อรทัย มูลคำ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. [ดาวน์โหลดชมภาพและอ่านรายละเอียด]

 

 

 

 

บันทึกจาก Roving Team คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ : บทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน แนวทางหนึ่งในการพัฒนาศาสตร์การนิเทศการศึกษา ปรับปรุงจาก “Roving Team เพื่อนคู่คิด” ปี 2552 และบันทึกแนวทางการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันที่ผ่านเพื่อเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ที่รอการพัฒนาต่อยอดต่อไป [ดาวน์โหลดอ่านรายละเอียด]

 

 

 

 

คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2554 ณ โรงแรมอาร์ เอส จังหวัดกาญจนบุรี [รายชื่อ Roving Team]
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
      *งบประมาณและงานปี 2554
      *RT กับการพัฒนาโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบล
      *ผลงาน RT ที่สังคมยอมรับ และการสร้างวินัย ความอดทนของชนชาติญี่ปุ่น

 

 

 

เชิญประชุมคณะทำงาน

 

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือประกอบการอบรมเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ [ดูรายละเอียดในหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม. ]

 

 

 

 

เชิญประชุมสัมมนาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนผู้นำ 46 ICT และโรงเรียนเครือข่าย
ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าประชุมและรายละเอียด ใน หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๙๐
ดูรายชื่อคณะทำงาน ใน หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๙๑

 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมนานาชาติทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง "Teaching Science and Mathematics using Toys and Hands-on Activities" ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2554 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เชิญครู-อาจารย์และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ ปิดรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดใน
      -หนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียน
      - แผ่นพับภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 1, 2

 

 

 

 

นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และนักเรียน จำนวน 3 คน คือ นายกิติธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี นายฉัตรชัย จันทะศิลา และนายอภิสิทธ์ รังสิมาวงศ์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิทยาศาสตร์โลก เวทีการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2554 (อ่านรายละเอียดและดูภาพเพิ่มเติม)

 

 

 

เชิญประชุมเตรียมการแสดงผลงาน

 

ด่วนที่สุด! เชิญประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) ของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท หลักสี่ กทม. ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2554 ดูตารางการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และคณะทำงาน จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
ดูรายชื่อวิทยากร จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.

 

 

 

รายละเอียดการจัดงาน Labschool Symposium 2011

 

โครงการโรงเรียนในฝันได้รับอนุมัติจาก สพฐ.ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Visual Basic สำหรับโรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ
ดูตารางอบรม คณะทำงานและวิทยากร จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
ดูรายชื่อโรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย และใช้แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม >> ที่นี่
ผู้เข้าอบรมรายงานตัวเข้ารับการอบรมและเข้าที่พักในวันที่ 1 ส.ค.54
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งชื่อคนอบรมให้ส่งชื่อทาง e-mail ด่วนที่สุด ก่อนวันที่ 27 ส.ค.54

 

 

 

 

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดมอบรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองประจำปี โดยแบ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเป็น ๓ กลุ่มคือ ( รายละเอียดและรายชื่อโรงเรียน)

 

 

 

 

โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ในฝันรุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน แล้วเป็นจำนวน 3 โรงเรียน
สนใจว่าเป็นโรงเรียนใด เขตพื้นที่การศึกษาใด เชิญ คลิก ดูรายละเอียด
ดูรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้งหมด

 

 

 

 

โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ.เจาะไอร้อง สพท.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่สีแดงแจ๊ด อาคารโรงเรียนถูกเผาไป 1 หลัง เมื่อปีที่แล้ว และบ้านพักครูถูกเผาหมด ภารโรงถูกยิงเมื่อสองปีที่แล้ว สามารถทำโรงเรียนในฝันได้อย่างสง่างาม และผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 (ดูภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

ราชบัณฑิตยสถาน...ขอเชิญชวนโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนทุกสังกัดทั่วประเทศ ร่วมกันส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จำนวนโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน เพื่อรับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [คลิกดูรายละเอียด]

 

 

 

 

เชิญคณะทำงานประชุมเตรียมกิจกรรม "ประกาศ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย" ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 08:30 น.- 16:30 น. โดยเบิกจ่าย ณ ที่จัดการประชุม อ่านรายละเอียดและรายชื่อคณะทำงานใน หนังสือถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 

 

สพฐ. กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนดีประจำตำบล พ.ศ. 2554 วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างประหยัดจากส่วนกลาง และขอให้คณะทำงาน นำคอมพิวเตอร์พกพา ข้อมูลโรงเรียนดีประจำตำบลที่เกี่ยวข้องไปในการประชุมด้วย (อ่านรายละเอียด)

 

 

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2011 Study of the U.S. Institutes Program for Secondary Educators ประจำภาคฤดูร้อน 2554 ส่งเอกสารการสมัครภายในวันศุกร์ 15 ตุลาคม 2553 (อ่านรายละเอียด)

 

 

สพฐ.กำหนดจัดประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อทำความเข้าใจหลักการและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนดีประจำอำเภอใน 4 ภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 4 จุด จุดละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 2 ตุลาคม 2553 ดังรายละเอียดในหนังสือที่(ศธ 04008/ว 854, ศธ 04008/ว 855, ศธ 04008/ว 856, ศธ 04008/ว 857, ศธ 04008/ว 858, ศธ 04008/ว 859, รายชื่อคณะทำงาน)

 

 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) เรียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ที่ ศธ 04008/ว 812) และ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ที่ ศธ 04008/ว 813) โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้โรงเรียนลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

 

 

 

คลิก

 

กลุ่มโรงเรียนแกนนำ ICT ร่วมกันจัดงานมหกรรมสื่อ ICT โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สพฐ. โดยมีโรงเรียนเตรียมฯ น้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพและสถานที่จัดงาน ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2553 สนใจ (คลิก..ดูรายระเอียด)

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในฝันและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2553 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี (ผลการประกวดและแข่งขัน) (ประเภทการประกวดและแข่งขัน กติกา กำหนดการ ฯลฯ)

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานปี 2552 โปรดรายงาน ข้อมูลดังต่อไปนี้ (คลิกดูรายละเอียด)
แล้วส่งเอกสารพร้อมซีดีผลงานไปที่ โครงการโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

ติดต่อพูดคุยเรื่องศูนย์ฯ ได้ที่
-แบ่งปันสานฝัน-

 

 

 

รายงานผลการใช้
งปม.SP2
ระยะ 6 เดือน

 

ขอความอนุเคราะห์ คณะ Roving team ช่วยรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ระยะ 6 เดือน ของ โครงการโรงเรียนในฝันที่ใช้งบประมาณ SP2 ลงในแบบรายงาน (ดาวน์โหลดแบบรายงาน) และส่งรายงานไปยัง สนก.สพฐ. ทาง e-mail ที่ labschools.eva@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553

 

 

td width="12" height="48">

 

 

Symposium ผลงานทางวิชาการ 20-21 ส.ค. 2553


สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่น 1-3   22-23 ส.ค. 2553
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

 

เชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ที่ ศธ 04008/ว 617) 20-21 สิงหาคม 2553 และ สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่น 1-3 (ที่ ศธ 04008/ว 615) 22-23 สิงหาคม 2553 (ขอความกรุณาผู้บริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกโรงเรียน) (กิจกรรมสำคัญ) (ตาราง1 ตาราง 2.1 ตาราง 2.2 ตาราง 3 : รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน) โดย รมว.ศธ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบป้าย โล่ และเกียรติบัตร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการวันที่ 20-21 ส.ค. 2553 ในห้องต่าง ๆ ตามตาราง 2.1 - 2.2 และ 3 โดยไม่จำกัดจำนวน (การเดินทางและค่าใช้จ่าย) และขอให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านดาวน์โหลดและพิมพ์ตารางไว้ใช้เอง งานนี้ไม่มีการแจกตารางในวันประชุม
สไลด์ประกอบการบรรยาย "ครูในฝัน" โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
สไลด์ประกอบการบรรยาย "ผู้บริหารในฝัน" โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เอกสารประกอบการบรรยาย "การวางแผนยุทธศาสตร์จากสามก๊ก" โดย ดร.รัฐ ธนดิเรก
ทำอย่างไรให้ผลงานน่าเชื่อถือและน่าสนใจ โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ

 

โอนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
ให้ครู และ ศน.

 

 แจ้งเรื่องโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน (ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 มีนาคม 2553 ซึ่งผู้เดินทางได้ทดรองจ่ายเองไปก่อนแล้ว (คลิกดู หนังสือที่ ศธ 04008/ว 407, บัญชีจัดสรรงบประมาณ)

 

 

 

 

 ขอให้ RovingTeam ช่วยประสานขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ชื่อเว็บโรงเรียน ชื่อผอ.โรงเรียนทุกรุ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบพิมพ์ลงในไฟล์แยกภาค แล้วส่งกลับมาที่ araya1958@gmail.com ด่วนที่สุดเพื่อรวบรวมจัดทำทำเนียบโรงเรียนในฝัน ขอความกรุณาส่งมาเป็นราย สพท. หรือสะดวกส่ง Fax มาที่ 02-2885893 นะคะ่[คลิก] แบบกรอกข้อมูล

 

 

 

 

เครื่องมือวิจัย ารดำเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษาภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ๑อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2553 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดาวน์โหลดเครื่องมือวิจัย)

 

 

 

 

 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมสังเคราะห์งานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน 4 ภาค ภาคกลางภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในระหว่างวันที 7 - 10 กรกฎาคม 2553 นี้ เพื่อเตรียมคัดเลือกงานไปนำเสนอในเดือนสิงหาคม 2553 ให้ชาวในฝันได้ชมทั่วประเทศ (อ่านต่อ)  (คลิกชมภาพกิจกรรม)  (ร่างกิจกรรมการจัดงาน)

 

 

 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพในทศวรรษที่2 ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ ห้องเพชรดี ชั้น 14 โรงแรมเวลส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่งแบบตอบรับได้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (หนังสือเชิญ แบบตอบรับ รายละเอียดและกำหนดการ)

 

 

 

 

ด่วน...ขอเชิญประชุมเตรียมการสังเคราะห์นวัตกรรมโรงเรียนในฝัน 4 จุด จุดละ 1 วัน ในวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2553 เพื่อเตรียมงาน Symposium โรงเรียนในฝัน คลิกดู->[หนังสือที่ ศธ 04008/ว 538 พร้อมรายชื่อผู้เข้าประชุม ตารางประชุมปฏิบัติการ 4 จุด และแนวทางการสรุปผลงาน]

 

 

 

 

คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมภาดอีสาน โดยมีท่านชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานนำคณะกรรมการ ซึ่งมี RovingTeam นครราชสีมา ผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 บุคลากรในเขตพื้นที่ และตัวแทนจากส่วนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
คลิก (ชมภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม)

 

 

 

 

/td>

ชื่นชมกับผลงานความสามารถของโรงเรียนเล็ก ๆ ในแดนใต้ผ่านเส้นทางสีแดง
[
ชมภาพกิจกรรมในวันประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันที่รามันห์ศิริวิทย์]

การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในภาคเหนือตอนบน โดยมีนายอภิชาติ  พุทธเจริญและคณะ RoveingTeam เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณกรรมการตรวจเยี่ยม [ชมภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม]

 

 

 

 

โครงการฯ ได้เชิญหัวหน้า RovingTeam เพื่อเตรียมงาน การทำงานวิจัยสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝันและเตรียมงานชุมนุมประจำปีของชาวโรงเรียนในฝัน ซึ่งจะจัดงานใหญ่ที่พัทยา โดยจะมีในฝันทั้งสามรุ่นมาร่วมประชุม ชุมนุมกันอย่างยิ่งใหญ่จริง [คลิกเพื่อดูร่างรายละเอียดการร่วมงานของโรงเรียน]

 

 

 

 

 

อเชิญผู้แทน roving team แต่ละคณะ ร่วมประชุมปฏิบัติการวิจัยและประเมินโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 1, 2 ที่โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี วันที่ 8-10 มิถุนายน 2553 (หนังสือที่ ศธ 04008/ว410 กำหนดการประชุม และรายชื่อผู้แทน roving team)
คณะทำงานส่วนกลาง วันที่ 7-11 มิถุนายน 2553 (หนังสือที่ ศธ 04008/ว411 กำหนดการประชุม และรายชื่อผู้ร่วมเป็นคณะทำงานส่วนกลาง)

 

 

 

 

 โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้จัดประชุม RovingTeam ทั่วประเทศ
จำนวนกว่า 500 คนจากทุกๆภาค  เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานกับโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3  ระหว่าง วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2553  โดยมีท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อตีด ผู้ช่วย รมต.
ศึกษาธิการและอดีต รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มาร่วมมอบรางวัลให้กับ RovingTeam และปิดการประชุม (เอกสารประกอบการบรรยาย ของ ดร.อุทัย ดุลยเกษม, ท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์
นายสราวุฒิ พันธุชงค์ NOC MK)

 

 

 

 

 ชินวุธฯ ปลื้ม “iBoard Creative Contest ครั้งที่ 1” เยาวชนจากทั่วประเทศร่วมงาน โชว์ไอเดียสุดยอด

 

 

 

 

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษรองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาเลขาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯ แม่ข่ายจังหวัด โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมฯ  โดยมี ครูเลขาประจำศูนย์ และศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา  รวมประชุมสัมมนากว่า 1200 คน ณ แอมบาสเดอร์จอมเทียน พัทยา  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2553  เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมูสำหรับทุกศูนย์ฯ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาครูในเขตพื้นที่ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบต่อไป
คลิก(
ชมภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

เด็กนักเรียนโรงเรียนในฝันได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติการคัดเลือก"เด็กไทยหัวใจเกษตร"
จำนวน 5 โรงเรียนใน 10 โรงเรียน เพื่อชิงรางวัล กำลังรอกำลังใจ โดยให้ชาวในฝันร่วม Vote ให้กำลังใจแก่นักเรียน โดยส่ง SMS ส่งไปที่ 4221900
 พิมพ์
LF เว้นวรรค 1: ร.ร.บ้านวังเตย อุทัยธานี  พิมพ์ LF เว้นวรรค 6 : ร.ร.บ้านเหล่า แพร่
 พิมพ์
LF เว้นวรรค 7 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ แม่ฮ่องสอน  พิมพ์ LF เว้นวรรค 9  ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล และ พิมพ์ LF เว้นวรรค 10 ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์  
 
รายระเอียดแต่ละโรง(คลิก)

 

 

 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2553 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ (SP2) ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด ขอให้รายงาน สพฐ.ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เพื่อนำเงินดังกล่าวไปให้โครงการที่มีความพร้อมต่อไป (ดูหนังสือด่วนที่สุด)

 

 

 

 

 

เชิญร่วมสัมมนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้" วันที่ 8 มีนาคม 2553 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (คลิกสมัครเข้าร่วมสัมมนา)

 

 

 

 

รายชื่อคณะนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
(ดูหนังสือที่ ศธ 04008/ว61 และ คำสั่ง สพฐ. ที่ 104/2553)

 

 

 

 

สมัครเดี๋ยวนี้ ! โอกาสและเส้นทางสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ติดต่อสมัครเข้าแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ณ เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง (ดูปฏิทินการแข่งขันรอบแรก ณ เขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ ณ หลายประเทศในปี พ.ศ. 2553 (ดูรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมดตั้งแต่รอบแรก ณ เขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับนานาชาติ)

 

 

 

 

เชิญประชุมสัมมนาพัฒนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
    *  เลขาศูนย์ฯ ศูนย์ละ 1 คน (นำเอกสารหรือสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้มาด้วย
ถ้ามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วยจะยิ่งดี)
    *  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สพท.ละ 1 คน
    *  คณะทำงานตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 202/2553
(ดูหนังสือที่ ศธ 04008/ว 118 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน), (ตารางประชุม) (หนังสือที่ ศธ 04008/ว 153 แก้ไขหนังสือที่ ศธ 04008/ว 118 ข้อ 2
และเพิ่มข้อ 3
)

 

 

 

 

คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยมีท่านชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต ๖ และท่านสายัญ   ผาน้อย ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต ๔ ทำหน้าประธานการตรวจเยี่ยม โดยมี RovingTeam นครราชสีมา บุคลากรจากส่วนกลาง เขตพื้นที่และผู้บริหาร ร.ร.ในฝันรุ่น ๑  เป็นกรรมการคณะกรรมตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองโรงเรียนในฝันใน สพท.ชัยภูมิ เขต ๑ และ สพท.ชัยภูมิ เขต ๒ (คลิกชมภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

อย่ากระพริบตา !ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม 2553 จะมีการประชุมเลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันเป็นเวลา 3 วัน และประมาณเดือนพฤษภาคม 2553 จะมีการประชุมศึกษานิเทศก์โรงเรียนในฝันประจำเขตตรวจราชการ (Roving Team) โปรดติดตามข้อมูลละเอียดต่อไป

 

 

 

 

กำหนดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและคู่มือศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยขอความกรุณาผู้เข้าประชุมเดินทางโดยประหยัด และพักค้างตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2553
(ดูหนังสือที่ ศธ 04008/ว74 รายชื่อผู้เข้าประชุม และตารางการประชุม)

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ทุกศูนย์
ศูนย์ฯ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน และศูนย์ฯ แหล่งการเรียนรู้
โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (เอกสารพร้อมซีดีผลงาน) ไปที่
โครงการโรงเรียนในฝัน สนก. ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อพูดคุยเรื่องศูนย์ฯ ได้ที่ -แบ่งปันสานฝัน-

 

 

 

 

โรงเรียนแกนนำ 26ICT โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)  ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรม ICT โรงเรียนในฝัน" แต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ ผลงานด้าน ICT ของบุคลากรในโรงเรียน
สนใจคลิกรายละเอียด ==>  
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง   ภาคใต้

 

 

 

 

ด่วน ! ยกเลิกแบบรูปรายการครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ห้องสมุด และห้อง Resource center และให้ใช้แบบรูปรายการและราคาที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งยกเลิกแบบรูปรายการ A21, A151 ของห้องสมุด และ S25 ของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ดูอัพเดทหนังสืออนุมัติ แบบรูปรายการและประมาณราคา และสไลด์ประกอบการบรรยายของ
อ.เศรษฐวัชร กุมุท (คลิกดูไฟล์ที่ 1, ไฟล์ที่ 2, ไฟล์ที่ 3, ไฟล์ที่ 4, ไฟล์ที่ 5) และ
สไลด์ประกอบการบรรยายของ อ.วันชัย (คลิกดูสไลด์)

 

 

 

 

LOGO ติดรถโรงเรียนในฝัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมสวยงาม โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก 4  ประตู  ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิดถ์  ได้ปรับรูปแบบตรา สพฐ.สำหรับติดข้างรถ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนใดสนใจ โหลดภาพและรายละเอียดได้
   
ภาพlogo   ภาพรถ  เอกสารแนะนำ

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนใกล้บ้าน) โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/ุ26 ICTและโครงการฯ ได้อบรมโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 เรื่องการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (server) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รวบรวมผลการอบรมดังรายรายละเอียด   (รวม 4 ภาค)  (ภาคเหนือ)  (ภาคใต้ )  (ภาคกลาง)และ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

 

 

 

สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก) ร่วมกับสำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน(สสท.) ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (MoE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์) โดยความร่วมมือ กสท. TOT  มหาวิทยาลัยศิลปกร สถานศึกษา (โรงเรียนในฝัน) หน่วยงานและภาคเอกชน  (คลิกดูรายละเอียดหน้า1  หน้าที่2)

 

 

 

 

   การประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน: สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

 

 

 

 

นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม ICT โรงเรียนในฝัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ โดยมี ดร.อรทัย  มูลคำ ผอ.สนก. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน มีผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ นักเรียน ที่เป็นโรงเรียนแกนนำ ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนทั่วไปให้ความสนใจ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมต่างอย่างหนาแน่น (ชมภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

 ประกาศ  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ทุกโรงเรียนและทุกรุ่น(1-3) โปรดปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันได้ที่  web : www.labschools.com  เพื่อสะดวกในการจัดงบประมาณและการบริหารโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

 

 

 

รวมพลคนชอบสอน ขอเชิญครูและนักเรียนจัดทีมร่วมแข่งขัน  ประกวดสื่อการสอนที่ใช้คู่ i-board ชิงทุนการศึกษา
พร้อมลุ้นของรางวัลกระดาน i-board ขนาดต่าง ๆ   ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2553
(ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร)

 

 

 

 

ด่วนที่สุด !สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเรื่องส่งเสริมแผนการเรียนรู้พลังงานและการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 52  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้บริหารที่สนใจส่งใบยืนยันเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
[ รายละเอียดกิจกรรม|กำหนดการสัมมนา|ใบยืนยันเข้าร่วมสัมมนา]

 

 

 

 

ขอเชิญชวนโรงเรียนในฝัน  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมส่งโครงงานเกี่ยวกับการลดโลกร้อนภายในโรงเรียนเพื่อรับการคัดเลือกเป็น "โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก"และได้ร่วมกิจกรรมรักษ์โลกกับพรีเซนเตอร์ 7 สีแบบใกล้ชิดถึงโรงเรียน
สนใจ ===>
คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

   ศูนย์บริหารโครงการฯ ในฝัน ในนามของ สวก. ได้ส่งบุคลากรของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครู-อาจารย์โรงเรียนในฝัน  ไปศึกษาดูงานการแข่งขันหุ่นยนต์" World Robot Olypiad 2009"ครั้งที่ 6  ณ  POHANG University of  Science and Tecchnology เมือง โปฮัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ วันที่ 7-8 พ.ย. 52  เพื่อให้สามารถกลับมาพัฒนาหุ่นยนต์โรงเรียนในฝัน เข้าสู่การแข่งขันระดับโลกให้ได้ภายใน 2 ปี

 

 

 

 

โอกาสทอง "โลกยิ้มคอนเทสต์(Earth Smiles Contest) โครงการร่วมมือระหว่าง สพฐ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ปตท. สวทช.สสวท.เพื่อเสริมสร้างความรู้ จิตสำนึกและแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนให้แก่"ครู" และให้โอกาสครูที่ร่วมโครงการไปดูงานต่างประเทศ สนใจคลิก (รายละเอียด) (ใบสมัคร)

 

 

 

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)และ สพฐ, ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"วัดรอยเท้าคาร์บอน" เป็นที่เรีบยร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นสัดส่วนในแต่ละภูมิภาค คลิก (ดูรายชื่อโรงเรียนและรายละเอียด)

 

 

 

 

เด็กไทยและเด็กนักเรียนโครงการโรงเรียนในฝัน ร่วม คว้า 28 รางวัลในรายการ "การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ งาน Inter City Robot Olympiad 2009" ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ดูรายละเอียด)

 

 

 

 

ชมรมนาฏสิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)ในฝันรุ่น 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๒ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในชุด “ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง” และ ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษา ในชุดการแสดง “รำถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี”

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ ปี 2552 ภาพสีโปสเตอร์บนกระดาษ ขนาด 55 x 75 คร.ซม. ในชื่อ "พังงาบ้านเก่า" และ "ดอกไม้ที่ปากคลอง" (คลิกเข้าชมภาพ พังงาบ้านเก่า, ดอกไม้ที่ปากคลอง)

 

 

 

 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รมว. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝันและโรงเรียนแกนนำการเปลี่ยนแปลง จำนวนกว่า 4000 โรงเรียน ณ แอมบาสวาเดอร์ ซีตี้ จอมเทียนพัทยา และได้มอบนโยบาย 3D แก่ผู้บริหารและผู้ร่วมประชุม ตลอดจนได้ชมนิทรรศการ ที่จัดแสดงไว้ในบริเวณงาน  (คลิก ชมภาพบรรยากาศการประชุม)(ชมวีดีโอ รมว.แถลงนโยบาย)
PowerPoint ประกอบการบรรยยายของวิทยากร สามารถดาวโหลดได้ที่นี่
    
(การศึกษากับการพัฒนาประเทศ: ดร.อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)
    (โอกาสทางการศึกษา : ดร.สมเกียรติ  ชอบผล )
    (
ประชาชนอาเชียนกับการพัฒนาการศึกษา 1 : ดร.เญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
    (
ประชาชนอาเชียนกับการพัฒนาการศึกษา 2 : ดร.เญจลักษณ์ น้ำฟ้า)
    (
ปฏิวัติยิ้ม) (ในฝันที่พัทยา : ดร.อรทัย มูลคำ) (เยี่ยมบ้าน น.ร.)
    (
วิทยากรท่านอื่นๆ คลิก)

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม (โรงเรียนในฝันรุ่น 2) อ.ป่าพะยอม เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ระดับชาติ จาก โครงงานรู้เฟื่องเรื่องพริก(รายละเอียดและภาพ)

 

 

 

 

ดช.ณัฐกานต์ สิงห์ก๋า ดญ.เยาวลักษณ์ ลำจะเราและดญ.ณัฐชยา จินะเป็ง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว (ฝันรุ่นที่ 2) อ.แม่ระมาด จ.ตาก  ส่งโคงงานเรื่อง"เปลี่ยสี สร้างงาน ลดโลกร้อน" คว้าเหรียญทองแดง ในการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

เปิดตลาดสำหรับชาวในฝัน โครงการฯ ได้ประสาน สพฐ. เพื่อจัดจำหน่ายเสื้อ Jacket สพฐ.ในราคาพิเศษสำหรับชาวในฝันทุกๆท่าน ที่สั่งซื้อผ่านทางโครงการฯ รายได้จากการจำหน่ายครั้งนี้ ทางโครงการฯจะนำไปใช้ประโยชน์แก่ชาว สพฐ, ต่อไป สนใจ คลิกชมรายละเอียด

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน ได้นำคณะนักเรียนมัคคุเทศน์น้อย ไปร่วมงานเทศกาลเที่ยวงานดอกกระเจียวบานและฝึกประสบการณ์ การใช้ภาษาตลอดจนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งกระเจียวและแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอภักดีชุมพล(คลิกชมรายละเอียด)

 

 

 

 

โครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ กิจกรรมประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพท.มุกดาหาร ชนะเลิศระดับจังหวัดมุกดาหาร 5 ปีซ้อน (2548 ถึง 2552)
(ดูภาพรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

 

 

ชวนชม! ! โรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมมีวิทยกรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน web-blog(คลิก) ชมโรงเรียน1  โรงเรียน2 สามโรงเรียน
  ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝันได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 โดยจัดโรงเรียนในฝันรุ่น 1 เป็นพี่เลี้ยง เรียกว่า "โรงเรียนในฝันจับคู่พัฒนา" (คลิกดูคู่พัฒนา) ภาคเหนือ ภาคใตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

 

 

 

 

ประกาศผล การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี 2552

 

 

 

 

 สพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 3 จำนวน 715 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (ดูหนังสือราชการ รายชื่อโรงเรียน และ ตารางการประชุม รายชื่อ Roving Team ที่เข้าประชุม)
ขอเชิญชาวในฝันแต่งกายพื้นบ้าน(ท้องถิ่น) ในงานรับขวัญ ร.ร.ในฝันรุ่นที่ 3 คืนวันที่  26 สิงหาคม 2552 

 

 

 

 

ข่าวดี โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆ ของโครงการฯ ทั้งศูนย์ที่จัดตั้งเดิมและศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ทุกศูนย์ ฯ โดยจะได้งบเพื่อพัฒนาครู ศูนย์วิชาละ 70,000 บาท โรงเรียนใดมีมากกว่าหนึ่งศูนย์ฯ ก็ได้รับเพิ่มตามจำนวนศูนย์  คลิก (หนังสือแจ้งเขตการจัดสรรงบ)
ตัวอย่าง โครงการอบรมปฏิบัติการ More than Arts เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนในฝัน (ดูตัวอย่าง)

 

 

 

 

ท่านสุนันท์  เทพศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน และได้รับรองโรงเรียนเกาะแต้วประชาสรรค์ สพท. สงขลา เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อ 15 ก.ค. 2552

 

bbsp;

 

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 ณ ลานชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี วันที่ 21-23 สิงหาคม 2552(รายชื่อโรงเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขัน รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดการแข่งขัน แผนที่ และหนังสือราชการ
รายชื่อโรงเรียนที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดต่อเพื่อเข้าพักค้างคืน
)
/font>

 

 

 

 

Download !เอกสาร "ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการฝึกอ่านเร็ว "  (ขั้นตอนการคัดเลือกน.ร.)  (ขั้นตอนการทดสอบ)  (แบบทดสอบและทำความเข้าใจ)  (แบบทดสอบความเร็วการอ่าน)  (กระดาษคำตอบ)  (แจ้งผลการทดสอบ)

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการ Web Server สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน" รุ่นที่ 6 (รุ่นสุดท้าย)  ระหว่าง 28-30 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  โดยมีบุคลากรของโครงการฯ โรงเรียนในฝันฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ (คลิกดูภาพกิจกรรม)   (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 

nbsp;

 

เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับศูนย์ฯภาษาไทยโรงเรียนในฝัน ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (หนังสือราชการ ตารางประชุม และรายชื่อศูนย์ฯ พ.ศ.2552)

 

 

 

 

ด่วน! รมต.กระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ สพฐ. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของศธ.ร่วมประชุมและมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เชิญผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรง (ทั้ง 2 รุ่น) และคณะนิเทศฯ ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Teams) ที่มีรายชื่อ (หนังสือราชการและรายชื่อ) และ รอง ผอ.สพท.ที่ดูแลโรงเรียนในฝัน เขตละ 1 คน (หนังสือราชการเพิ่มเติม)เข้าร่วมประชุมสัมมนา โปรดรายงานตัวในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 08:00 น. และพร้อมที่ห้องประชุม 09:00 น.

 

 

 

 

  สพฐ. โดย สนก. ดำเนินการโครงการสืบสานพระปณิธานฯ สู่โอลิมปิกวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่สากล จะดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝันที่สมัครใจร่วใโครงการฯ   30  โรงเรียน จำนวน 3 ครั้ง ดังรายระเอียด>> คลิก [หนังสือราชการและรายชื่อโรงเรียน] หนังสือ [สพท.นครนายก][สพท.กทม1] คลิก [กำหนดการ ผู้บริหาร/ครู]

 

 

 

 

 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาการ สพฐ. ได้จัดการอบรมครูวิทยาศาสตร์และศึกษานิเทศก์ เรื่อง"การกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" แก่ครูโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน โดยมี ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูรและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมตลอดงาน (คลิก)  ดูภาพกิจกรรม  ดูผลงาน

 

 

 

 

 น้ำตาของความภาคภูมิ..นักเรียนตัวน้อยๆ ดีใจกับความสำเร็จที่ได้ร่วมเมื่อ ร่วมใจ พัฒนาโรงเรียนและพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ (คลิกชมภาพ )

 

 

 

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการ Web Server สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน" รุ่นที่ 5  ระหว่าง 21-23 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด์เสาวลักษณ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีบุคลากรของโครงการฯ โรงเรียนในฝันฯ ภาคใต้มาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ (คลิกดูภาพกิจกรรม)  รุ่นต่อไปจะเปิดการอบรมที่จังหวัดอุดรธานี (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 

 

 ผอ.สวก. เปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรโรงเรียนแกนนำ 26ICTและโรงเรียนทีเปิดสอน Pro/DESKTOP  โครงการในฝันฯ เข้าร่วมประชุมฯ  (คลิก)ดูภาพกิจกรรมผอ.สวก. เปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรโรงเรียนแกนนำ 26ICTและโรงเรียนทีเปิดสอน Pro/DESKTOP  โครงการในฝันฯ เข้าร่วมประชุมฯ  (คลิก)ดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการ Web Server สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน" รุ่นที่ 4  ระหว่าง 12-15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะบุคลากรของโครงการฯ จากภาคกลางและภาคเหนือโครงการในฝันฯ มาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ (คลิกดูภาพกิจกรรม)  รุ่นต่อไปจะเปิดการอบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 

 

 รายชื่อล่าสุด ! ครู/ผู้บริหารในฝัน ร่วมการประชุมสัมชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 12  เรื่อง นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน 24-26 มีนาคม 2552   ตรวจสอบรายชื่อ(คลิก) [หนังสือราชการ]

 

 

 

 

 ด่วนที่สุด ! สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ให้กับครูโรงเรียนแกนนำ ICT โรงเรียนในฝัน ตามรายชื่อที่แนบมา ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเฟิสท์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (รายชื่อโรงเรียน และตารางอบรม)

 

 

 

 

นายนิวัตร นาคะเวช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะกรรมการ  Roving Team ทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพท.ราชบุรี เขต 2 เพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน เมื่อ 10 กพ. 2552 โดยมีคณะนักเรียน ได้แสดงศักยภาพของโรงเรียนในทุกด้าน (ดูภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

อ.พวงเพชร กันยาบาล เป็นประธานตรวจเยี่ยมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยมีคณะRovingTeam จากลพบุรี สพท.ชัยนาท และผู้บริหาร ร.ร.มาร่วมเป็นกรรมการ(คลิก)ชมภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม

 

 

 

 

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์และผู้ทีสนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในงาน NAC 2009 12-13 มีนาคม 2552 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (คลิก) [โปรสเตอร์ ] [โครงการฯ ] [กำหนดการ] [แบบตอบรับ]

 

 

 

 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  รับสมัครครูหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ"Training for the trainer in Nanotechnology" เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยี ประจำภาคต่างๆ  และขยายเวลารับสมัคร ถึง 12 มีนาคม สนใจดูรายละเอียด (โครงการฯ)(ใบสมัคร)

 

 

 

 

อ.พวงเพชร กันยาบาลที่ปรึกษาโครงการในฝันฯ  ผอ.สพท.ชัยนาทและคณะ RovingTeam ชัยนาทได้ตรวจเยี่ยมและรับรองโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพท.ชัยนาทเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.พ.52  ท่ามกลางความยินดีของคณะครู นักเรียนและชุมชน(ชมภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

ด่วน ! ดร.อรทัย  มูลคำ ผอ.สนก.ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน แจ้งให้โรงเรียนในฝัน Update ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทั้งรุ่น ๑ และ รุ่น ๒  โรงเรียนใดไม่มีข้อมูลหรือไม่ Update ข้อมูลโรงเรียน...งบประมาณอาจไม่จัดสรรให้หรือจัดสรรให้ล่าช้า  ดูชื่อโรงเรียนที่ไม่เข้าได้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (คลิก) โรงเรียนสามารถ Update ข้อมูลได้ที่  http://www.labschools.com

 

 

 

 

คนเก่งในฝัน ด.ญ.จิรวรรณ ยะหัวฝายและด.ญ.นสิกา  ล่าป่าตัน โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว(โรงเรียนในฝัน)  สพท.ตากเขต 2 คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  ระดับประเทศ ประจำปี 2551(คลิกรายละเอียด)

 

 

 

 

ด่วน! สนก.สพฐ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์หลักสูตรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูโรงเรียนแกนนำICT โรงเรียนในฝัน จำนวน 26 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมงกุฎกษัตริย์ ู กทม. โรงเรียนแกนนำICTโปรดส่งครูเข้าอบรมโรงเรียนละ 4 คน(รายละเอียดและหนังสือราชการ)

 

 

 

 

คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงภรณ์ มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยบทเรียนสำเร็จรูปและกิจกรรมการปฏิบัติสนใจรายละเอียด (โครงการฯ ) (ใบสมัคร )

 

 

 

 

การประชุมคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RovingTeams) เพื่อวางแนวทางการนิเทศโรงเรียนในฝัน โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ คณะนิเทศฯและให้แนวทางการปฏิบัติงาน (รายละเอียดพร้อมภาพกิจกรรม)

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้จัดประชุมปฏิบัติการสร้างหลักสูตรICT สำหรับโรงเรียนศูนย์ผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน จำนวน  26 โรงเรียน ซึ่งมี ผอ.แสวง จันทร์ถนอม เป็นประธานศูนย์ฯ ผอ.นิพนธ์ ก้องเวหาและผอ.อำนาจ ประยูรศุข รองประธานศูนย์ฯ ณ.โรงแรมเวลคัม จอมเทียน พัทยา

nbsp;

 

 

 

โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้แต่งตั้ง RovingTeam ประจำทุกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ครอบคลุ่มในการปฏิบัติงานการพัฒนาโรงเรียนในโครงการฯ และได้เชิญประชุม RovingTeam ทั้งหมดที่บางกอกพาเลส กทม. ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2552 นี้  (สำเนาหนังสือราชการ) (ตารางการประชุม)

 

 

 

 

RovingTeam จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมออกนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเปิด web. สำหรับรายงานการดำเนินงานของ RovingTeam ชึ่งมีทั้งภาพกิจกรรมและการรายงานการปฏิบัติการนิเทศ สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.rt14.co.cc (คลิก)

 

 

 

 

รอง ผอ.สนก น.ส.วันเพ็ญ สุจิปุตโต นำทีมงานในฝันและสำนักต่างๆ ของ สพฐ.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และศึกษากรณีการใช้ IT สำหรับงานด้านการศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กเจ็บป่วย เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทย" ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรด์ กรุงเทพมหานคร (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 

 

คณะบุคลากรทีมงานโครงการโรงเรียนในฝัน ได้ยกทีมไปช่วยงานการจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 International Mathematics Competition 2008 (IMC 2008) วันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม่  ดูภาพกิจกรรม  ผลการแข่งขันIMC

 

 

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมฯได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและเขตพื้นที่ ครู ศึกษานิเทศก์ และคณะทีมงานโรงเรียนในฝัน ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่กรุงโตเกียวและกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2551  เพื่อนำแนวคิดมาบริหารจัดการศึกษามาใช้กับโรงเรียนในฝันต่อไป

 

 

 

 

รองเลขาธิการ สพฐ.นายวินัย  รอดจ่าย   ผอ.สพท.อยุธยา เขต 1และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย RovingTeam และศน. ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เขต 1  และได้รับรองโรงเรียนประตูชัยเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อวันที่ 6 ตค.2551 นี้

 

 

 

 

ขอเชิญนักเรียนของคุณครู ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ The 5th - Microsoft IT Youth Challenge 2008 แนวคิดหลัก วิถีไทยกับเทคโนโลย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิก)

 

 

 

 

ขอเชิญประชุมหรือนำเสนอผลงาน ในการประชุม ATCM ครั้งที่ 13 (ATCM 2008) 13th Asian Technology Conference in Mathematics ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร [ อ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประชุม]

 

 

 

 

เชิญร่วมกิจกรรม เวทีวิชาการ ในงานการจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 International Mathematics Competition 2008 (IMC 2008) วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สพฐ.รับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ไม่ถือเป็นวันลา เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ *รับจำนวนจำกัด* ดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน http://www.imcthai.net/

 

 

 

 

ฯพณฯ สมชาย  วงศ์สวัสดิ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่น ๒ พร้อมทั้งปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑-๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุร๊
(
อ่านรายละเอียด)

 

 

 

 

ด่วน..เชิญร่วมสัมมนาการคิด สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาการคิดระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 กันยายน 2551 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ [หนังสือเชิญ, ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา, ตารางสัมมนา]

 

 

 

 

ด่วน..เชิญชวนครูวิทย์ โรงเรียนในฝันสมัครเข้า "ค่ายครูนักคิด พิชิตขยะ" ฟรี จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์เป็นแกนสำคัญในการประสานและสื่อกลางในการมีส่วนร่วมในชุมชนและโรงเรียนในการคิดกิจกรรมโครงงาน วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขยะ [คลิกดูรายละเอียด ]

 

 

 

 

หนังสือ เพื่อนร่วมทาง"สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน" (แนวการประเมินโรงเรียนในฝัน) ได้พิมพ์เรียบร้อยแล้วโรงเรียนใดสนใจ ดาวโหลดที่เมนูเอกสารแนะนำ หรือ คลิกdownload เอกสาร

 

 

 

 

ดร.อรทัย  มูลคำ ผอ.สนก.พบผู้บริหารและตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนแกนนำ ICT ในฝัน 16 โรงเรียน เพื่อหารูปแบบการนำ ICT เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนเต็มรูปแบบและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนในฝัน โดย นางพวงเพ็ชร  กันยาบาล และคณะได้ทำการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโครงการฯ และได้ประกาศรับรอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จังหวัดอ่างทอง เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน และเป็นโรงเรียนในฝันรู่น 2 ที่มาแรงที่น่าจับตามองและน่าเยี่ยมชม

 

 

 

 

โรงเรียนในฝันสนใจการการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทความคิดสร้างสรรค์ หัวข้อ หุ่นยนต์ สพฐ. พิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลกปี 2551 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2551 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

ขอเชิญครูทั่วประเทศทดลองใช้ข้อสอบวัดความรู้และทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยของครู  โดยราชบัณฑิตยสถานจะดำเนินการวัดเกณฑ์มาตรฐานครู 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครูอนุบาลและครูประถมศึกษา  กลุ่มครูมัธยมศึกษา ที่ไม่ได้สอนวิชาภาษาไทย ครูอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และกลุ่มครูมัธยมศึกษาที่สอนวิชาภาษาไทย  โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551 หรือโหลดใบสมัคร   ได้ที่ www.royin.go.th  หรือสอบถามรายละเอียด โทร 0 2356 0566-70 ต่อ 3015,3020,3021

 

 

 

 

นายวินัย  รอดจ่าย รองเลขาธิการ สพฐ. เปิดการประชุมปฏิบัติการเลขานุการศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)จำนวน 178 ศูนย์ วันที่ 31 ก.ค. 2551 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. เพื่อให้แนวทางการพัฒนาครูและการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ ICT

 

 

 

 

นายวินัย  รอดจ่าย รองเลขาธิการ สพฐ. ให้สัมภาษณ์ นักข่าวน้อยโรงเรียนบ้านค่าย ระยอง ถึงแนวดำเนินการโครงการโรงเรียนในฝัน เนื่อง ในโอกาสที่ไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)   8 ก.ค. 2551 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุร

 

 

 

 

ขอเชิญโรงเรียนในฝันส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ANIMATION  CHALLENGE  AWARD  2008  หัวข้อ “ พลังแห่งสามัคคี ” ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยโหลดข้อมูลได้ที่  http://www.techno.bopp.go.th  หรือโทรศัพท์ 02288 5715-6   โทรสาร 02280 0838

 

 

 

 

ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน จัดประชุมปฏิบัติการเลขานุการศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน 178 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. 2551 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. (หนังสือราชการและรายชื่อศูนย์)

 

 

 

 

ด่วนที่สุด หนังสือถึง สพท.ทุกเขต เรื่องโครงการฑูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551 (หนังสือถึง สพท.และโรงเรียน)

 

 

 

 

คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา สนใจภาพยนต์ ที่ทางผู้จัดการสัมมนานำมาฉายให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ชมระหว่างการสัมมนา ได้รับการตอบสนองด้วยดีและมีผู้ให้ความสนใจจองบัตรเต็มทุกรอบ ผู้จัดชื่นใจตามๆกัน

 

 

 

 

นิทรรศการ ที่นำมาจัดการแสดงในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 เพื่อให้โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2  ได้เห็นแนวการดำเนินการโรงเรียนดีใกล้บ้านและสามารถนำไปปฏิบัติได้

 

 

p> 

 

8-11 กรกฎาคม 2551 โครงการโรงเรียนในฝัน จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ในฝันฯ รุ่น 1และ รุ่น 2 รวมทั้ง Roving Team ที่มีรายชื่อ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552 และพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาให้ นโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารและคณะทำงานเกิดความเชื่อมั่นในโครงการฯ (ดูรายชื่อและหนังสือราชการ)

 

 

 

 

ดร.สุวิทย์  มูลคำ ผอ.สพท.สมุทรปราการเขต 1 ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง"การฝึกคิดให้เด็กในฝัน " แก่ผู้บริหารและRoving Team โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ณ การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ที่พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 51

 

 

 

 

ู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้ทำการ Update ข้อมูลโรงเรียนผ่านระบบเครือข่ายที่ทางฝ่าย ICT ในฝันได้จัดตั้งเครื่อง ณ จุดสัมมนาเพื่อให้ผู้บริหารลงข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 

ด่วน ! ครูภาคอีสาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เปิดการอบรมครูวิทย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดโลกร้อนด้วยมือครูวิทย์ฯ รุ่นที่ 3 ฟรี  และรับจำนวนจำกัด สนใจ (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่น 1 และ รุ่น 2 Roving Team คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) มาร่วมสัมมนาแนวทางการดำเนินการโครงการ โดยมีท่านวินัย  รอดจ่าย  รองเลขา สพฐ.มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา งานนี้มีนิทรรศการโรงเรียนรุ่นที่ 1 นำผลงานที่น่าสนใจมาแสดงมากมาย

 

 

 

 

ศูนย์บริหารโครงฯ ขอให้ผู้บริหารที่จะมาร่วมสัมมนาระหว่าง วันที่ 8-11 ก.ค.51 กรุณากรอกแบบรายงานข้อมูล Software และนำมาในวันประชุมสัมมนาด้วย  คลิก แบบรายงาน

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนในฝัน โดยมีอาจารย์พวงเพชร  กันยาบาล เป็นประธานนำทีมงานโรงเรียนในฝัน ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผอ.สพท. ชัยภูมิ เขต 2  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพท.ชัยภูมิ เขต 2  ผลการตรวจเยี่ยม...ท่านประธานประกาศรับรองการเป็นต้นแบบของโรงเรียนในฝันและมอบโล่ "โรงเรียนต้นแบบในฝัน" ให้แก่โรงเรียนบ้านแท่นท่ามกลางความดีใจจาก คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียนทุกคน

 

 

 

 

ดร.อรทัย มูลคำ ผอ.สนก.นำทีมงานโครงการโรงเรียนในฝันเจรจาข้อตกลงในนาม สพฐ.กับตัวแทนบริษัท Parameter Technology Corporation(PTC) ซึ่งจะมอบซอฟต์แวร์ Pro/ENGINEER เวอร์ชั่น/รูปแบบโรงเรียน ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบในรูปสามมิติและเป็นรุ่นสูงกว่า Pro/DESKTOP ซึ่งทางบริษัท PCT ได้เคยมอบให้โครงการในฝันแล้ว และไม่นานเกินรอ โรงเรียนในฝันจะได้มีโปรแกรมการออกแบบสอนนักเรียนไปสู่การอาชีพได้จริง
 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพรที่ได้รับรางวัลมากมาย จากเวทีประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และการมอบรางวัลการประกวด คำขวัญ และ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ [อ่านต่อ] 

 

 

 

 

ด่วน ! ศูนย์นาโนเทดโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน เข้าร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "นาโนเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาโลกร้อน " ชิงทุนการศึกษา 15 รางวัลใหญ่ด้วยกัน สนใจสมัครและคลิก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

 

 

anidia_pink.gif ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการโรงเรียนในฝัน ได้ร่วมมือกับ สพค.สพฐ.จัดวิทยากรเรื่อง ICT กับห้องเรียนคุณภาพ บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง "สู่ห้องเรียนคุณภาพ" 5 จุด ทั่วประเทศ
 ภาคเหนือที่ จังหวัดเชียงราย   ถาคใต้ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี  ภาคกลางที่จังหวัดชลบุร

 

 

 

 

anidia_pink.gif ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการโรงเรียนในฝัน ได้ร่วมมือกับ สพค.สพฐ.จัดวิทยากรเรื่อง ICT กับห้องเรียนคุณภาพ บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง "สู่ห้องเรียนคุณภาพ" 5 จุด ทั่วประเทศ
 ภาคเหนือที่ จังหวัดเชียงราย   ถาคใต้ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี  ภาคกลางที่จังหวัดชลบุร

 

 

 

 

manuscript_hot.gif โครงการโรงเรียนในฝัน จัดประชุมปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมครู สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน สี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดตั้งใหม่ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงแรมควอลิตี้ สูท กทม. ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2551

 

 

 

 

 

ด่วนที่สุด !ชิญผู้บริหารหรือผู้แทนจากโรงเรียนตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้า ร่วมประชุมเตรียมการในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 เวลา 9.00-17.00 น. (ดูรายชื่อและหนังสือราชการ)

 

 

 

 

 

ศูนย์ ICTโรงเรียนในฝันทุกศูนย์  สพฐ.จะจัดงานตลาดนัดทางวิชาการ ในวันที่ 27 มีนาคม และ 1 พฤษภาคม 2551 พร้อมกันทั่วประเทศ โครงการฯ จึงขอความกรุณา ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน ช่วยดำเนินการจัดอบรมบุคลากรหลักสูตรใดก็ได้จำนวนศูนย์ละ 1 หลักสูตร 1 รุ่น (คลิก)ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ศูนย์ ICTโรงเรียนในฝันทุกศูนย์  สพฐ.จะจัดงานตลาดนัดทางวิชาการ ในวันที่ 27 มีนาคม และ 1 พฤษภาคม 2551 พร้อมกันทั่วประเทศ โครงการฯ จึงขอความกรุณา ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน ช่วยดำเนินการจัดอบรมบุคลากรหลักสูตรใดก็ได้จำนวนศูนย์ละ 1 หลักสูตร 1 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นครูในจังหวัดนั้น ๆ โดยเริ่มเปิดการอบรมในวันที่ 27 มีนาคม หรือ 1 พฤษภาคม 2551 พร้อมกัน   สพฐ.จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ พร้อมทั้งมีงบประมาณสนับสนุน เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการ ขอให้ศูนย์ทั้ง 77 ศูนย์แจ้งวันเปิดการอบรมและชื่อหลักสูตรมาทาง FAX 02-2885893 หากมีข้อสงสัยติดต่อ อภิชาต พุทธเจริญ 08-6688-0540(คลิก)ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน ได้ร่วมกับสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) จัดบุคลากรของโครงการฯเป็นวิทยากรให้การอบรมโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจทั้ง 5 หน่วยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี นครปฐม และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ ศึกษานิเทศก์และผู้สนใจร่วมออกข้อสอบระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2) หรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) จำนวนท่านละ 5 ข้อ (ใช้ภาษาไทย) เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ใช้เป็นข้อสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ในเดือนดุลาคม 2551 ส่งไฟล์ ข้อสอบที่ labschoolmath@gmail.com ดูตัวอย่างข้อสอบ [ระดับประถมศึกษา ประเภทบุคคล ประเภททีม (ฉบับภาษา ไทย) ประเภททีม (ฉบับภาษา อังกฤษ)] [ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคล ประเภททีม]
          อนึ่ง คุณครูคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์และศึกษานิเทศก์ท่านใดสนใจร่วมเป็น คณะทำงานกับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โปรดส่งข้อมูล คุณสมบัติส่วนตัว ความรู้ความสามารถของท่านไปที่ e-mail ข้างต้นนี้ เพื่อทางโครงการจะได้พิจารณาเชิญมาร่วมงานใน กิจกรรมที่เหมาะสมเป็นครั้งคราว [
ราย ละเอียดโครงการ]

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนในฝันได้ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำบทสรุปการดำงานของแต่ละศูนย์ฯ แล้วที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กทม. เมื่อวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2551

 

 

 

 

 

สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำหลักสูตรหุ่นยนต์ทำมือ ในงานตลาดนัดวิชาการภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต รังสิต ปทุมธานี ดูหนังสือราชการ รายชื่อโรงเรียนในฝันที่เข้าอบรม

 

 

 

 

 

ข่าวดี ข่าวด่วน ! โอกาสดีสำหรับโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกสังกัด มีโอกาสเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อคว้าเหรียญรางวัลระดับนานาชาติ สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา ( อ่านต่อ)

 

 

 

 

anidia_pink.gif โครงการโรงเรียนในฝันและTrue ได้ร่วม "โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่ 800 โรงเรียน" โดยบริษัท TRUE ได้นำชุดอุปกรณ์ทีวีและจานรับสัญญาณมอบให้โรงเรียนและเริ่มทะยอยติดตั้งให้กับโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โปรดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จะได้รับมอบ  คลิก ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน

 

 

 

 

anidia_pink.gif โครงการ"สร้างเถ้าแก่น้อย" และ โครงการ"หาทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย" รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 13-18 ปี เพื่อหารายได้พิเศษและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ในช่วงปิดเทอม สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดมีที่พักฟรี จัดโดย"ศิริวัฒน์แซนด์วิช" สนใจคลิก รายละเอียด ใบสมัคร หนังสือราชการ

anidia_pink.gif มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา กำหนด จัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Critical Thinking จำนวน 10 ครั้ง ด้วยวิธีการประชุมทางไกลกรุงเทพมหานคร-โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน กำหนดวันอบรมดังต่อไปนี้ คลิกอ่านรายละเอียด 

 

 

 

 

anidia_pink.gif ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพในงาน ศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2550 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีนักเรียนได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ B>ชมภาพเด็กเก่งและครูเก่ง
anidia_pink.gif ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550อ่านรายละเอียด
anidia_pink.gif ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 4,000 บาท จากการประกวด โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน ประจำปี 2550 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 รายละเอี่ยดและภาพเด็กอ่อนหวาน

 

 

 

 

anidia_pink.gif ฝ่าย ICT โครงการโรงเรียนในฝัน พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนต้นแบบด้าน ICT ของโครงการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.-26 ม.ค. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้าน ICT ของโรงเรียนในฝัน

 

 

 

 

anidia_pink.gif นางสายสมร   ยุวนิม  หัวหน้าคณะนิเทศโรงเรียน  โครงการ โรงเรียนในฝัน  ในเขตตรวจราชการที่  18  จังหวัดนราธิวาส  ได้นำคณะไปเยี่ยมนิเทศโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  2  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส , โรงเรียนจะแนะ ,โรงเรียนระแงะ , โรงเรียนบ้านบาตู  (มิตรภาพที่  66) , โรงเรียนบ้านยี่งอ , โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห , โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก , โรงเรียนบ้านแว้ง , โรงเรียนนิคมพัฒนา  10 , โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์  และโรงเรียนบ้านโคกตา คลิกดูภาพ

 

 

 

 

 

anidia_pink.gif การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนในโครงการ "ห้องเรียนสีเขียว" ร่วมเป็นสมาชิก "เครือข่ายร่วมลดโลกร้อน ด้วยหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 (28 วัตต์)" ซึ่งจะประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% กฟผ. รับประกัน 4 ปี และออกค่าหลอดค่าอุปกรณ์ และค่าเปลี่ยนให้ก่อน โดยให้ชำระคืนเป็นรายเดือน ในระยะเวลา 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย [อ่านรายละเอียด] [ดูรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการห้องเรียนสีเขียว]
anidia_pink.gif สพฐ. ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดจัดนักเรียนไปชม ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องพระพุทธเจ้า ซึ่งโรงภาพยนตร์ได้กำหนดว่า หากมีนักเรียนรวมกลุ่ม 80 คนขึ้นไป จะลดราคาให้ นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นั่งละ 50 บาท มัธยมศึกษา ตอนปลายที่นั่งละ 70 บาท โดยจัดรอบพิเศษต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคม 2551 ประสานงานการชม ภาพยนตร์ได้ที่คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ โทร. 081 842 8271 หรือ คุณกำพล ทองบุญนุ่ม โทร. 089 893 1440 อ่านหนังสือราชการ

 

 

 

 

anidia_pink.gif คณะนิเทศภาคเหนือได้นำทีมคณะผู้บริหารโรงเรียนในฝันต้นแบบ ICT  ร่วมนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหาแนวทางและวางแผนการพัฒนาโรงเรียนในฝันต้นแบบ ICT และได้นำทีมผู้บริหารโต้ลมหนาวร่วมกับคณะครูโรงเรียนขุนยวม
anidia_pink.gif โรงเรียนแกนนำ ICT โครงการในฝัน ได้ร่วมกันประชุมสัมมนา เพื่อหาแนวการดำเนินงานและโครงการฯที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ICT การสัมมนาครั้งนี้จัดที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2550 นี้

 

 

 

 

anidia_pink.gifคณะนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ซึ่งประกอบด้วย ศน.จากส่วนกลาง(สพฐ) RovingTeam ผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และ ศน. สพท.ได้ร่วมกันออกนิเทศติดตามเยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงฯ รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2 ในทุกทุกภาค
anidia_pink.gif เชิญส่งผลงานวิจัย ! เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยสาขาฟิสิกส์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 16 [อ่านรายละเอียดกำหนดการส่งผลงาน

 

 

 

 

 

anidia_pink.gifแจ้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ สพฐ. มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 จำนวน 175 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท จาก "งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน" เป็น "โครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มเข็งให้ สพท. และสถานศึกษา กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนในฝัน" [หนังสือราขการ]
anidia_pink.gif ขอรายชื่อโรงเรียนในฝันที่ได้รับรางวัลพระราชทาน [คลิกกรอกข้อมูล] 
anidia_pink.gifโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ สามารถกรอกข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันได้แล้ว ผ่านโดย http://www.labschools.com/ โรงเรียนใดไม่ทราบรหัสผ่านเข้าไปแก้ไขข้อมูลโรงเรียนโปรดสอบถามผ่านทาง mail: info@labschools.com โปรดแจ้งชื่อจริงและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
anidia_pink.gif โครงการโรงเรียนในฝัน มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 1804  โรงเรียน โรงเรียนรุ่น๑ เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2546  จำนวน 921 โรงเรียน และโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ.2550  จำนวน 883 โรงเรียน (คลิกดูรายชื่อโรงเรียน)
anidia_pink.gif
 คำสั่งจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน และคำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศเขตตรวจราชการ [คลิกเพื่อดาวน์โหลด หนังสือที่ ศธ 04008/526 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ หนังสือที่ ศธ 04008/512 คำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศ] 

 

 

 

 

กองคลัง สพฐ. ได้จัดการโอนเงินงบอุดหนุนไปที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนในฝัน เรียบร้อยแล้วทุกศูนย์ฯ  ขอให้ ศูนย์ฯ โปรดนำสมุดบัญชีงบอุดหนุนฯ ไปขอปรับบัญชีเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินเข้าบัญชีถูกต้อง ศูนย์ฯใดไม่มีเงินเข้าบัญชี โปรดติดต่อที่ อ.วิไลลักษณ์ : 0837177929

 

 

 

 

ด่วน หน่วยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ สพฐ. ได้ร่วมจัด โครงการความร่วมมือ นำร่อง โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า โดยให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนในฝัน ทั้ง 78 ศูนย์เป็นโรงเรียนแกนนำ ในการจัดทำโครงงานฯ   และศูนย์ BIOTEC จะจัดอบรมครู ศูนย์พัฒนาฯวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้  ศูนย์วิทย์จะต้องสมัครก่อนวันที่ 20 กันยายน นี้ โปรดคลิกdownload (ใบสมัคร  แบบตอบรับ   โครงการฯ   แบบกรอกข้อมูล  แผนการดำเนินงาน)

 

 

 

 

การแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Global Scienec Fair Competition" โดยส่งผลงานในรูปของ web pages และการตัดสินในระบบออนไลน์ ผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคจะได้ไปชิงชนะเลิศที่กรุงโดฮา ประเทศกาดาร์ ในเดือนตุลาคม 2550 สนใจดูข้อมูลระเอียดได้ที่ www.worldvirtualsciencefair.cna-qatar.edu.qa

 

 

 

 

ครงการ การศึกษา 2.0 ต้องการช่วยให้เกิดเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศ ด้วยการผนวกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและช่องช่องวางทางเทคโนโลยี เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันทั่วประเทศแล้ว และทางโครงการจะได้นำความรู้ทางเทคโนโลยีที่จัดรายการพร้อมกับการอบรมเข้าสู่สถาบันการศึกษาของไทย สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.thaiventure.com/edu2/
ประกาศเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-4     ชุดเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [อ่านรายละเอียด รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ] 

 

 

 

 

ค่ายวิทยาศาสตร์@ ปารีส Go Genius science  Tour  in  paris 7-13  ต.ค.2550  ณ กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศสที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้าและโดดเด่นด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หาดูได้ยากยิ่ง ชมเทศกาลวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนดีเด่น ล่องแม่นำเซนฯลฯราคา 85,449 บาท ภายใน 31 สิงหาคม 2550 สนใจติดต่อ โทร.0-2662-3000#4324 (งานนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สถานฑูตฝรั่งเศสและนามมีบุ๊คส์ สนับสนุนโดย สพฐ. สนใจติดต่อนานมีบุ๊คส์)

 

 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร(ICT) โครงการในฝัน อบรมปฏิบัติการ "การจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)" ให้กับโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๒  จำนวน 883 โรงเรียน 5 รุ่น รายละเอียด(คลิก) สำเนาหนังสือ  รายชื่อร.ร. ตารางการอบรม   symble_asterisk_blue.gifสิ่งที่ต้องเตรียมเข้าอบรมsymble_asterisk_blue.gif

 

 

 

 

ประกาศ รายชื่อครูภาษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2550 [คลิกดูรายชื่อ]

 

 

 

ด่วนที่สุด !

 

ขอเชิญศึกษานิเทศก์ สพท.ที่มีรายชื่อร่วมฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม GSP และชมการนำเสนอในงานสัมมนาเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(คลิกอ่านรายละเอียด) สอบถามเพิ่มเติมที่นี่

 

 

 

 

 bullet03_redsign.gif บันทึกบทเรียนจาก "โรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน" Lab school  ข้อเขียนจากการปฏิบัติงาน การนิเทศโรงเรียนที่ถูรวบรวมไว้ โดย นางชัดเจน ไทยแท้
   (คลิกเพื่ออ่านข้อเขียน)
หน้าปกและสารบัน  บันทึกบทเรียนฯ
bullet03_redsign.gif  ขอเชิญโรงเรียนในโครงการแข่งขันรอยเท้าทางนิเวศน์ในโรงเรียน (School Eco Footprint) ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th/ecofootprint และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ซึ่งดาวน์โหลดได้ในเว็บ เพื่อคำนวณรอยเท้าทางนิเวศน์แล้วให้นักเรียนจัดทำโปสเตอร์เรื่องแผนการลดรอยเท้าในโรงเรียน ส่งไปที่บริติช เคาน์ซิล ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 คลิกดูรายชื่อโรงเรียน

 

 

 

 

เอกสาร " โรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน"  เขียนโดย นางชัดเจน ไทยแท้  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาโรงเรียนจำนวน ๙๒๑ โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนที่ดีมีอยู่ใกล้บ้าน (คลิกดูเอกสาร)

 

 

 

 


ป้ายโรงเรียนต้นแบบ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการรับรองแล้ว ทางบริษัทที่จัดทำจะทยอยจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับทางโรงเรียน โดยโรงเรียนจะเริ่มได้รับตั้งแต่วันที่๑๑ พฤศจิกายน ศกนี้เป็นต้นไปจนครบทุกโรงเรียนที่ผ่านการรับรอง