a_logo.gif

**** พลิกระบบการศึกษา** สร้างโอกาสให้เด็กไทย  ****

คณะนักเรียนและครู โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูชำนาญการพิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และนักเรียน จำนวน 3 คน คือ นายกิติธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี นายฉัตรชัย จันทะศิลา และนายอภิสิทธ์ รังสิมาวงศ์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการวิทยาศาสตร์โลก เวทีการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2554 ในโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “การออกแบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรียนเรือนด้วย Arduino” โดยความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

จำนวนครั้งการเข้าชม

เริ่มนับวันที่ 29 พ.ค. 2554